MC - FOLKET SKÆRBÆK

Generalforsamling

Referat fra Generalforsamling torsdag d. 10 februar 2022  kl. 19.00

Generalforsamlingen blev afholdt for første gang på 

SEA, Søndervang 1 6780 Skærbæk.

Der blev budt velkommen af formand Kjeld Nissen.

En særlig velkomst til vores æresmedlem Wilbur.

Traditionen tro startede vi med en sandwich og øl og vand som foreningen gav.

Vi var 24 fremmødte medlemmer.

Knud Oksen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning :

Vi er 54 medlemmer i klubben.

Der var ingen Generalforsamling i 2021, grundet corona valgte man, at fortsætte med samme bestyrelse 

og det er egentlig gået meget godt.

Mange ting blev aflyst, men på trods af dette, havde vi mange gode ture, både i indland og udland.

Torsdagsturene blev også flittigt benyttet, hvis ellers vejret var til dette.

Vi lavede et nyt tiltag sidste år, med kørsel den sidste lørdag / søndag i hver måned, det fortsætter vi med.

Vores afslutningstur var med 30 deltagere,  og hyggelig spisning på Marsk Camp.

Bøf og Bowl var vi 17 deltagere, maden levede ikke op til vores forventninger desværre. Derfor vil vi prøve

 noget andet fremover.

Vi takkede Knud for lån af garage i de år vi havde nydt den, fremover bliver vore arrangementer nok afholdt

 på SEA på Søndervang 1, 6780 Skærbæk.

Lige en vigtig besked .... fremover ikke indbetale årets kontingent, før først i Januar.

Rømø Træf bliver afholdt søndag d. 28 august 2022 fra kl. 10.00 - 16.00

Takkede bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde gennem året.

Referat godkendt uden kommentarer.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Kontingent fortsætter vi med 100,00 kr. pr. medlem, pr. år.

Formand Kjeld Nissen og Webmaster / sekretær Søren Peter Scholz var på valg, de blev enstemmigt valgt

 for 

en ny periode på 2 år, begge suppleanter Helmuth Iwersen og Knud Oksen blev enstemmigt valgt for 1 år 

mere.

Indkomne forslag : Bestyrelsen havde forslag om opsigelse af vores hjemmeside www.mc-folket.dk

der var ikke stemning for dette, så hjemmesiden kører videre.

Kaj Kibsgaard havde 2 forslag, om at køre skiftevis tirsdag aften i ulige uger og torsdag i lige uger, ... andet 

forslag,

 var at køre kl. 17.30 eller kl. 18.00 om torsdagen, istedet for kl. 19.00, dette forslag blev nedstemt.

Ved afstemning blev der besluttet at, afgang fra Bygma hver torsdage kl. 18.00 i sommerhalvåret.

Esbjerg Træf plejer vi at starte med morgenkaffe og rundstykker, men da vi ikke kan få noget på SEA 

i Påsken, så ville Gert fra Arrild, gerne holde det hos ham, det tog vi imod.

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 28

 februar 2019.

Vi startede Generalforsamlingen med 1 min. stilhed, til minde om

 vores tidligere medlem Finn Hansen fra Døstrup.

Valg af dirigent: Peter Skôtt

Formandens beretning : Blev holdt af Kjeld, vi er 53 betalende medlemmer.

Vi havde mange ture i 2018.

Desværre et trafikuheld i 2018, hvor Mikk kørte galt og brækkede

 håndleddet, samt slog skulderen alvorligt.

Vi havde stor tilslutning til Bøf og Bowl, 36 medlemmer mødte op,

 virkelig flot opbakning.

Eigil havde inviteret til en spændende aften med Hansen Team Racing,

 hvor vi fik et godt indblik i Speedwayverdenen.

Regnskabet : Blev godkendt.

Vi valgte at bibeholde kontingentet på 100,00 kr.

2 suppleanter blev valgt, det blev Martin Thomsen og Helmuth Iwersen.

Indkomne forslag :

Stofskilte som brystmærker, køber vi 100 stk. som klubben betaler og

 forærer til alle medlemmer.

Store klubmærker ( købes 5 stk. til brug på de gule veste der bruges 

ved Rømøtræf.

Der indkøbes 5 stk. nye guleveste.

Melder man sig ind i klubben i løbet af året, er prisen 100,00 kr.

Måske besøge Læborg Autohandel ( ældre biler m.m ), vi undersøger 

deres åbningstider og vender tilbage.

Peter Skött, havde et forslag om tur til Fischmarkt i Hamborg, samt 

se svævebanen samtidig, vi hører mere til dette i løbet af sæsonen.

Angående Bowling, hvor vinderen iår blev Anton Lund, hvor han vandt 

et gavekort, ændrer vi gavekortet til fremover at gælde for 2 personer, 

går Skærbækcentret ikke med til dette, betaler klubkassen.

Mvh. Søren P. Scholz.

Referat fra Generalforsamlingen. 

Torsdag d. 22 februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen blev afholdt hos

Knud Oksen, Jægertoften 38,

6780 Skærbæk.

1. Valg af dirigent, Reimer Schmidt blev valgt.

2. Formandens beretning, Formanden Kjeld Nissen fortalte om året                         der gik, vi er 56 medlemmer.

Klistermærke m. / logo MC FOLKET SKÆRBÆK,

kan fås gratis hos Formanden.

Flot fremmøde hver torsdag hos Bygma, svinger mellem                                    2 - 10 personer.

Esbjerg Træf deltog 17 medlemmer.

Besøg hos Brdr. Jensen i Horsens samt Expedit i Ølgod.

Wilbur havde arrangeret en spændende tur, hvor 8 pers. deltog.

Niels og Wilbur var på tur i Sverige.

D. 11 - 16 juni var 6 medlemmer på tur i Tyskland, som                                      Henning Holm og Kjeld Nissen havde arrangeret.

Vestkysttur hvor 16 medlemmer deltog, og klubben gav en lille ting.

Rømø Træf ca. 300 - 400 motorcyklister, Carsten´s MC blev                               desværre væk.

Afslutningstur 23 sept. hvor 13 medlemmer nød en god middag                          hos Fru Dax på Lakolk.

Søren Peter havde arrangeret en rundvisning på                                                æggebakfabrikken Brdr. Hartmann i Tønder.

Hyggeaften med æbleskiver og Gløgg, deltog 24 medlemmer.

Hyggeaften med Bøf og Bowl deltog 33 medlemmer.

Vi har fået midlertidigt klubhus hos Knud Oksen, bl.a. 

 indendørsarrangementer der afholdes gennem året, bliver                                 fremover tirsdag efter ønske fra Gitte og Knud.

( Dog holdes morgenkaffe før Esbjergtræf torsdag ).

Grillaften blev en succes med 23 medlemmer og god musik leveret                     af medlemmet MIK.

3. Regnskab blev fremlagt af Susanne og godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent, bibeholdes på beløb 100,00 kr.

  ( fremover betales kontingentet senest før Generalforsamlingen. )

5. Valg af formand og sekretær, genvalg formand Kjeld Nissen,                               sekretær Søren Peter Scholz.

5 b. Valg af suppleanter, Martin Thomsen genvalgt og Helmut                                       Iwersen.

6. Indkomne forslag, der blev besluttet ved Generalforsamlingen                             2018, at hvis et medlem afgår ved døden, giver klubben en                                 bårebuket.

Indendørs arrangementer hos Knud Oksen, Jægertoften 38, 6780                      Skærbæk flyttes fra torsdage til tirsdage, dog ikke Esbjerg træf.

Vedtægtsændringer ændres fra skriftlig til håndsoprækning ved                           afstemninger.

Christian Schwingel ville gerne have rygmærke, hvor vi i klubben                         holdt afstemning og blev enige om, at vi er en " rygmærkefri " klub.

Anton Lund havde forslag om andet tidspunkt for kontingent                               betaling, og vi blev alle enige om, sidste betalingsdag for                                   kontingent er før Generalforsamlingen.

Punkt 7. Evt, ......... Anton havde et forslag fremme om, at ved                             tilmelding til Bowling, afkrydsede man om man ville bowle eller                           spise, derved kunne vi spare penge på antal af bowlingbaner.                           Det vil vi tage til efterretning.

Thorsten ville gerne vise Tønder Forsyning frem for medlemmer,                         engang i løbet af året. 

Ole Thomsen havde et forslag til Rømø Træf, hvor han ville sørge                       for at der kom en " Fotovogn " fra færdselspolitiet, som vi kunne få                     en fremvisning af på Lakolk til Rømø Træffet.

Referat fra Generalforsamlingen

torsdag d. 16 februar 2017 kl. 19.00           

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset

ved Speedwaybanen i  Skærbæk,

  der var 18 fremmødte medlemmer.

1.  Valg af dirigent

      Reimer Schmidt blev valgt.

2.  Formandens beretning

     Formand Kjeld Nissen fortalte vi  er 61 medlemmer,

     fortalte om året der var gået, ture m.m.

     Trods det at Grillaften ikke blev holdt kunne det

     sagtens organiseres hvis nogen ville stå for dette

    ( Knud og Susanne tilbød at stå for dette, samt

    tilbød Thorsten at hjælpe, hvis han havde tid ).

3.  Regnskab

     Regnskabet blev godkendt.

4.  Fastsættelse af kontingent

    Kontingentet fortsætter med 100,00 kr.

5.  Valg af kasserer

      John Møller blev valgt.

     Valg af 2 suppleanter

      Martin Thomsen og Bent Kramer blev valgt.

6.  Indkomne forslag

     Ændrede vedtægter godkendt, som var

    Formand på valg lige år 2018 - 2020 osv.

    Sekretær på valg lige år 2018 - 2020 osv.

    Kasserer på valg ulige år 2017 - 2019 osv.

    Samt blev der aftalt, at vi ikke skal have en Revisor.

7.  Evt.

     Ikke noget at bemærke.

Referat fra Generalforsamlingen

torsdag d. 18 februar 2016 kl. 19.00           

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset

ved Speedwaybanen i  Skærbæk,

 der var 23 fremmødte medlemmer.

1.Valg af dirigent :

Reimer Schmidt blev valgt.

2. Formandens beretning :

Knud Oksen fortalte om sæsonen 2015,

 Vi var til Esbjerg Træf, Tønder Træf

og mange torsdagsture,

 samt indimellem nogle tirsdagsture til Ribe.

Der har også været en del lørdagsture,

 som har glædet os alle sammen.   

Bøf Og Bowl, var vi 32 personer.

Grillfest i Klubhuset, deltog 20 personer.

Afslutningstur : 

Ballum Slusekro 31 personer.    

Æbleskiver og Gløgg, stor tilslutning på

26 personer.

3. Regnskab :

 Regnskabet blev forelagt af Kasserer

Finn Svendsen,

kassebeholdning 01.01.2015 11791,61kr.

pr. 31.12.2015 8355,97kr.

4. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forbliver uændret

for 2016,

100,00 kr.pr. medlem.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer :

Formand Kjeld Nissen

Sekretær Søren Peter Scholz    

Valg af 2 suppleanter :

 Bent Kramer og John Møller.     

6. Indkomne forslag:

Ingen.   

Evt.

En forespørgelse på, om " Klubkassen "

kunne give en " is " på en planlagt tur,

 .... det blev nedstemt ved afstemning.

Nogle medlemmer havde

 nogle flotte stofmærker

med vores logo på,

 som de ville få en pris på,

 det er noget vi arbejder

videre med i bestyrelsen.

Forventer at der igen

kommer gang i Rømø Træf,

 Knud Oksen arbejder på

sagen, hvor han tidligere

 har gjort et godt stykke arbejde.   

Der kom forslag om en

tur til Nordfriesland, som

Kjeld Nissen vil stå for,

 vi afventer planlægningen

med dato m.m.

Der kom også forslag fra

Ole Thomsen, om en tur

hvor vi

også afventer dato m.m. 

Husk indbetaling af kontingent inden

d. 1 maj 2016.

Kontingentet forbliver uforandret

 for 2016 .    

100,00 kr. pr. medlem.

100,00 kr. indbetales til Skærbæk

 Sparekasse
               Reg. 9839 Kontonr. 0000151939

Husk at skrive navn på indbetalingen.

Med venlig hilsen Søren Peter Scholz, Møllevej 13 6780 Skærbæk.

tlf : 20 62 19 37            

...............................................

Referat fra Generalforsamlingen

torsdag d. 19 februar 2015.

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset

ved Speedwaybanen i  Skærbæk,

 der var 18 fremmødte medlemmer.

1.Valg af dirigent :

Reimer Schmidt blev valgt.

2. Formandens beretning :

Hvad der var sket i sæsonen 2014,

f.eks. var vi til Esbjerg Træf,

22 personer til morgenkaffe hos

Knud Oksen.

Bøf Og Bowl, var vi 31 personer.

Grillfest i Klubhuset, deltog 21 personer.

Æbleskiver og Gløgg, stor tilslutning på

33 personer.

3. Regnskab :

 Regnskabet blev forelagt af Kasserer

Finn Svendsen,

kassebeholdning 01.01.2014 15.645,35 kr.

pr. 31.12.2014 11.791,61 kr.

4. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forbliver uændret

for 2015,

100,00 kr.pr. medlem.

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem :

Finn Svendsen blev genvalgt som

Kasserer ( næste 2 år ).

Valg af 2 suppleanter : Bent Kramer og Keld

Nissen, blev genvalgt.

6. Indkomne forslag:

Der blev foreslået at afholde

" Julefrokost " på Realskolen i Skærbæk,

 men ved afstemning med håndsoprækning,

 blev forslaget nedstemt.

Evt.

En forespørgelse på, om " Klubkassen "

kunne give en " is " på en planlagt tur,

 .... det har vi overvejet og vil gøre det på en

 planlagt tur i løbet af sæsonen.

Der kom forslag om en tur til Horsens, hvor

der er " State Prison Morcycle Festival ".

 Der er Camp Ground ( campingplads ), Live

musik, øl-festival, vinkælder, boder,

udstillinger, kulinariske oplevelser m.m.

Der blev også spurgt om nogen havde

planer om ture til enten Bornholm eller

Harzen.

Husk indbetaling af kontingent inden

d. 1 maj 2015.

Kontingentet forbliver uforandret

 for 2015 .    

100,00 kr. pr. medlem.

100,00 kr. indbetales til Skærbæk

 Sparekasse
               Reg. 9839 Kontonr. 0000151939

Husk at skrive navn på indbetalingen.

Med venlig hilsen Søren Peter Scholz, Møllevej 13 6780 Skærbæk. tlf : 20 62 19 37

Referat fra Generalforsamlingen   

                fredag d. 28 februar 2014.


Generalforsamlingen blev afholdt hos Else og Karl Erik Beck Østerende 1, Ballum.

Klubben takker for lån af lokalerne.
 
Der deltog 16 medlemmer ved Generalforsamlingen.

1.          Valg af dirigent. Peter Skött blev valgt

2.          Formandens beretning:

Formanden Knud Oksen, var desværre forhindret i at deltage, Ole Nielsen overtog Formandens beretning, hvad der var sket i årets løb m.m.

På Formandens vegne blev der sagt tak for 2013, hvor vi holdt medlemstallet, det var flot.

Vores opstart på sæsonen, skulle have været i Påsken, det blev ikke rigtig til noget, da der endnu var salt på vejene.

Men det blev der lavet om på, da vi havde nogle fantastiske ture resten af sæsonen og mange tak til alle dem, der gider at lave turene.

Så har vi jo lige Kjeld´s oplevelsestur, baglæns i det grønne, mange tak Kjeld, den glemmer vi ikke sådan lige med det samme. J

Der har været rigtig god tilslutning til Generalforsamling 2013, 29 personer.

Vores årlige Grillfest, 25 personer.

 Julearrangementet med gløg og æbleskiver, 25 personer.

 Bøf og Bowl, 31 personer.
Tak til Anita, for den flotte kage med vores Logo på.

Vores Rømø Træf, var vi desværre uheldig med vejret, men trods dette, var det rimeligt godt besøgt.

Så kom vores afslutningstur ned til teglværket og derefter god mad hos Ellen på Brøns Kro.

Jeg vil sige tak til alle for god tilslutning til alle ture m.m., samt en særlig tak til Else og Karl Erik for husly, vi håber vores klubhus kommer på benene i løbet af året.

Mange tak for 2013. og håber vi får mange nye oplevelser i 2014.

Venlig hilsen Formanden Knud Oksen.

3.           Regnskab.

              Regnskabet blev forelagt af Finn Svendsen, kassebeholdning.

 01.01.2013 12.987,15kr. pr. 31.12.2013 15.645,35 kr.

        4.        Fastsættelse af kontingent.

                   Kontingentet forbliver uforandret for 2014.
                  100,00 kr. pr. motorcykel.

        5.        Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

                   Søren Peter Scholz blev valgt som sekretær.

                   Valg af 2 suppleanter, Bent Kramer og Keld Nissen.

   6.        Indkomne forslag.

  Der blev foreslået en ændring i   vedtægterne, hvor der blev stemt for, at der blev åbnet for at blive medlem,  kone/samlever, hvis kone/samlever har motorcykel.

              Der kom forslag om ture til                          Horsens Statsfængsel,
              Nordfyn rundt, samt tur til Bornholm.
   

 Et virksomhedsbesøg hos Lauge Jensen, der laver ” En Dansk motorcykel ” som idag er ejet af Lego og en tur til ” Schleswig gamle by ”.

             Der kommer yderligere oplysninger om  disse ture
             på vores hjemmeside
www.mc-folket.dk

Husk indbetaling af kontingent inden d. 1 maj 2014.

Kontingentet forbliver uforandret for 2014 . 
         100,00 kr. pr. motorcykel.

100,00 kr. indbetales til Skærbæk Sparekasse
               Reg. 9839 Kontonr. 0000151939

Husk at skrive navn på indbetalingen.

Med venlig hilsen : Søren Peter Scholz
            Møllevej 13, 6780 Skærbæk tlf : 20 62 19
37


GENRALFORSAMLING


Torsdag, den 22. februar 2013  kl. 19.00

i klubhuset på Speedway banen.

Referat:

1: Valg af dirigent

Leif Abild Jensen blev valgt.

2: Formandens beretning

Begivenheder i det forgange år.

Vi holder medlemstallet, men gennemsnitsalderen er ved at være lidt høj.

Esbjerg og Tønder træf igen med god tilslutning,

Foredrag af Haderslev rejser var en god oplevelse, vi havde en dejlig og hyggelig aften.

Kjeld lavede en tur op langs vestkysten.

Grill-aften i klubhuset, god tilslutning og kanon stemning.

Rømøtræf, godt fremmøde på trods af vejret, det var ”næsten” forvarmt.

Der var en tur til Køll-kær.

Afslutningstur igen med flot deltagelse.

Søren Peter arrangerede en tur til Husum.

Gløg aften god opbakning.

Bøf og Bowl igen en kanon susses.

Formanden afsluttede med at takke for det forgangne år, og håber på en rigtig god 2013 sæson.

3: Regnskabsaflæggelse

Regnskabet blev forelagt, kassebeholdningen pr. 1-1-2012  kr. 7.973,42  kassebeholdning 31-12-2012  kr. 12.987,15

4: Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver uforandret for 2013. kr. 100,00 pr. motorcykel.

5: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer

På valg, Finn Svendsen, Finn blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter

Broder Holm blev genvalgt, Bent Kramer blev valgt. Reimer ønskede ikke genvalg.

6: Valg af 1 revisorer

Jimmy Iversen fortsætter som revisor.

7: Indkomne forslag

Ingen forslag.

Forslag til årets turkalender skal være bestyrelsen i hænde senest 18/3-2012.

Husk senest rettidig indbetaling af kontingent er den 1 maj. 2012

Kr. 100,00 indbetales til Skærbæk Sparekasse Reg. 9839 konto nr. 0000151939

Husk at skrive navn på indbetalingen.

Med venlig hilsen

Mc-folket Skærbæk

Ole Asbjørn Nielsen

Nygade 27

6780 Skærbæk

Tlf. 23882775


 
GENERALFORSAMLING
                2012 

Referat:

1: Valg af dirigent

Leif Abild Jensen blev valgt.

2: Formandens beretning

Begivenheder i det forgange år.

Esbjerg og Tønder træf, rigtig god tilslutning. Tur til Vejle, HD udstilling, 3 mand afsted. Julemærke træf aflyst 2 gange, dårlig planlægning. Motorradtage i Süderlügum var rigtigt godt. Træf i Kølkær, god tilslutning. En spontan aftentur til Husum, blev der bakket rigtigt god op om, 16 mc’er mødte op.

Rømø træf var igen i år rigtigt godt besøgt. Og arrangementet gav da også kr. 2000 til klub kassen.

10 år’s jubilæumsfesten i klubhuset var ikke så godt besøgt som forventet, selv om alt var gratis blev vi kun 22 deltagere. Men en kanon hyggelig fest.

Afslutningsturen var der stor tilslutning til, selv om det var en våd fornøjelse. Middagen blev indtaget på Brøns kro.

Juleafslutning i klubhuset med gløgg og æbleskiver var ikke særligt godt besøgt, vi blev kun 10 medlemmer.

Bøf og Bowl igen en kanon susses, 26 deltagere.

3: Regnskabsaflæggelse

Regnskabet blev forelagt, kassebeholdningen pr. 1-1-2011  kr. 11.249,49. pr. 31-12-2011  kr. 7.973,42

4: Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver uforandret for 2012. kr. 100,00 pr. motorcykel.

5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg, Knud Oksen og Ole Nielsen, begge blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter

Broder Holm og Reimer Schmidt blev genvalgt.

6: Valg af 1 revisorer

Jimmy Iversen fortsætter som revisor.

7: Indkomne forslag

Ingen forslag.

8: Eventuelt.

Peter Skøtt vil prøve at arrangere et foredrag ang. Mc-rejser til USA.

Finn Svendsen oplyste at vores konto i Brugsen er slettet.

Turforslag

Kjeld Nissen, laver en tur op langs vestkysten.

Peter Skøtt laver en tur til Hamburg Fischmarkt.

Forslag til årets turkalender skal være bestyrelsen i hænde senest 18/3-2012.

Husk senest rettidig indbetaling af kontingent er den 1 maj. 2012

Kr. 100,00 indbetales til Skærbæk Sparekasse
Reg. 9839 konto nr. 0000151939

Husk at skrive navn på indbetalingen.

Med venlig hilsen

Mc-folket Skærbæk

Ole Asbjørn Nielsen

Nygade 27

6780 Skærbæk

Tlf. 23882775 GENERALFORSAMLING 2011.
 
1:  Valg af dirigent
Leif Abild Jensen blev valgt.

2:  Formandens beretning.
Der har været 2 klubture i 2010. En arrangeret af Wilburg til Thyborøn, og en tur til Tyskland, Echernførde arrangeseret af Ole.
Der blev afholdt grillaften hos Lis og Broder med godt fremmøde, formanden takkede for husly.
Rømø træf blev det også til, der var ca. 700 - 800 besøgende, Om træffet gentages i år 2011 er ikke klarlagt.
Nyt tiltag var at få vores egne klub t-shirt, det indbragte lidt sponsor penge til klubben.
Afslutningeturen var igen med et flot deltager antal, afsluttet med en god middag på Døstrup landevejskro.
Julefrokosten blev afholdt i Skærbækhallen, med meget begrænset tilmelding.
Gløgg og æbleskiver fik vi i vores nye klubhus, god tilslutning.
Bøf og Bowl var igen i år en stor succes, med 23 deltagere.

3:  Regnskab.
Regnskabet blev forelagt, kassebeholdning 1-1-2010  kr. 8544,49  pr. 31-12-2010  kr. 11249,49

4:  Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet forbliver uforandret for 2011, kr. 100,00 pr. motorcykel.

5:  Valg af 1 bestyrelses medlem.
Finn Svendsen blev valgt.
Valg af 2 suppleanter, Broder og Reimer blev genvalgt.

6:  Valg af 2 revisorer.
Det blev foreslået at ændre vedtægterne vedr. antal af revisorer fra 2 til 1. forslaget blev vedtaget.
Jimmy Iversen er revisor.

7:  Indkomne forslag.
Ingen.
 
 
Husk indbetaling af kontingent inden den 1 maj.  
Kr. 100,00 indbetales til Skærbæk Sparekasse Reg. 9839 Kontonr. 0000151939
 
Husk at skrive navn på indbetalingen.
 
 

 
Med venlig hilsen
 
Ole Asbjørn Nielsen
Nygade 27
6780 Skærbæk
Telf. 23882775

Stor tak til Anita, for den flotte kage hun havde lavet til klubben.

Nyeste kommentarer

11.11 | 14:58

Der var flot opbakning til Åbent Hus hos Kolding MC.

15.10 | 08:49

Til en orientering, kan der oplyses klubben har også en gruppe på Faceb...

03.08 | 05:03

Få et billede af dig/jer og din/jeres motorcykel ind på hjemmesiden, så ...